Skip to main content

Obchody s oblečením a potravinové banky

Sociálne šatníky a potravinové banky

V súčasnosti máme tri darcovské sociálne šatníky a potravinové banky, v Komárne, Rimavskej Sobote a Kráľovskom Chlmci, čo sú regionálne prevádzky pokrývajúce východo-západnú oblasť našej cirkvi. Prevádzky majú 14 zamestnancov, ktorí sa podieľajú ako koordinátori na všetkých programoch ústredia, z ktorých väčšina vychádza z činnosti darcovských sociálnych šatníkov. Hoci väčšina získaných darov pochádza zo zborov RKC, darcovské sociálne šatníky vykonávajú svoju službu bez akéhokoľvek denominačného alebo sociálneho rozdielu. Šatstvo použité, čisté a v dobrom stave (najmä sezónne, detské a pracovné oblečenie, ako aj veci na starostlivosť o deti a seniorov) zamestnanci odovzdávajú ľuďom v núdzi za manipulačný poplatok, ktorý podľa zákona predstavuje 10 % z hodnoty prevzatého šatstva. Okrem toho sa môžu zaregistrovať ľudia v núdzi, ktorých Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR identifikoval ako osoby žijúce v trvalej chudobe. Raz mesačne dostanú bezplatne 6 kusov oblečenia a trvanlivé potraviny v hodnote 20 - 30 eur za 10 % z hodnoty darovaných potravín.

Vo všetkých troch prípadoch koordinátori darcovských sociálnych šatníkov úzko spolupracujú s obecnými a regionálnymi úradmi a ďalšími organizáciami poskytujúcimi podporu. Pravidelne podporujú cirkevné sociálne zariadenia, domovy dôchodcov a detské domovy. Na všetkých troch miestach poskytovania služieb sú zamestnané osoby so zdravotným postihnutím a vážnymi zdravotnými problémami, ktoré sa na službách podieľajú s pomocou asistenta. Týmto spôsobom sa dosahuje ich integrácia na trh práce. Nízkoprahová služba - táto služba, ktorá je tiež prepojená so sociálnymi šatníkmi a potravinovými bankami, poskytuje krízovú intervenciu, sociálne začlenenie a sociálne poradenstvo pre rodiny.

Pridanou hodnotou sociálnych šatníkov je, že slúžia aj ako zázemie pre ďalšie cirkevné programy Ústredia diakonie a že všetky ich služby sú poskytované s rešpektom k reformovaným kresťanským hodnotám a ľudskej dôstojnosti, čím sa ohlasuje Kristovo evanjelium. Počas príchodu vlny utečencov po rusko-ukrajinskom konflikte pôsobili aj ako centrálne zberné a informačné miesto.